Electronic Publication/s

Hartmut Buescher

Sthiramati´s Triṃśikāvijñaptibhāṣya

Sitzungsbericht der philosophisch-historischen Klasse
768. Band
ISBN-13: 978-3-7001-3926-3 ISBN-13 Online: 978-3-7001-3992-8
Subject Area:
-

Hartmut Buescher
Titelei I
(Abstract) (PDF)

Hartmut Buescher
Table of Contents V
(Abstract) (PDF)

Hartmut Buescher
Preface VII
(Abstract) (PDF)

Hartmut Buescher
Abbreviations - Sigla - Bibliography XI
(Abstract) (PDF)

Hartmut Buescher
Introduction to the Critical Editions of TrBhs and TrBht 1
(Abstract) (PDF)

Hartmut Buescher
Critical Editions of TrBhs and TrBht [*1 - *53 / **1 - **53] 37
(Abstract) (PDF)

Hartmut Buescher
Appendices 145
(Abstract) (PDF)