Electronic Publication/s

journal
Herbert Bannert - Kurt Smolak

Wiener Studien 131 - Rezensionen

131
ISSN: 0084-005X ISSN Online: 1813-3924
ISBN-13 Online: 978-3-7001-8325-9
Subject Area: Classical Philology
online

Herbert Bannert - Kurt Smolak
Rezensionen und Kurzanzeigen page 1
doi: 10.1553/wst131_rezs1
(Abstract) (PDF)

Herbert Bannert - Kurt Smolak
Rezensionen und Kurzanzeigen page 56
doi: 10.1553/wst131_rezs56
(Abstract) (PDF)